Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let

Karlovarský kraj vyhlašuje soutěž o nejkrásnější fotografie Karlovarského kraje na téma proměny obcí a měst za posledních 100 let.

POPIS SOUTĚŽE A TECHNICKÉ POŽADAVKY

Na webu www.kvpoint.cz (-› upřesnit třídění -› kategorie -› Soutěž 100 let -› fotografie https://kvpoint.cz/photos/?subcats%5B30%5D=1&mediatype=1&view=list&viewtitles=0) je od 16.7.2018 uveřejněno několik desítek historických fotografií z obcí a měst Karlovarského kraje, které vznikly cca před 100 lety. Tyto fotografie poskytla městská muzea a muzea Karlovarského kraje. Soutěž spočívá v tom, že její účastníci vyfotí současný stav obcí a měst v kontrastu se stavem znázorněným na historických dokumentech.

Přihlášené fotografie musí splňovat několik kritérií:

  • Musí být vyfoceny v Karlovarském kraji a kopírovat historický pohled v současné době.

  • Maximální počet přihlášených fotografií na 1 fotografa je 5.

  • Fotografie musí být zaslány na email uvedený níže v období od 16.7.2018 do 30.9.2018 a musí k nim být dodány všechny požadované údaje.

  • Musí být minimálně v rozlišení 3000 px delší strana, nejlépe v maximálním rozlišení, které máte k dispozici.

  • Snímky musí být v tiskové kvalitě, náhledy a výřezy malých rozměrů budou ze soutěže vyřazeny.

  • Pokud je to možné, musí být dodané v 100% kvalitě formátu JPG.

Fotografie bude možné zasílat přes zásilkovou službu (např. úschovna) na email: 100let@kvpoint.czod 16.7.2018 do 30.9.2018. Každá zaslaná fotografie bude opatřena názvem dle názvu historické fotografie, podle které je pořízena. Do textu emailu bude nutné uvést registrační údaje soutěžícího: celé jméno, bydliště, datum narození, kontaktní telefon.

ZPŮSOB HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Výherci budou vybráni na základě výběru odborné poroty složené ze zástupců Karlovarského kraje a odborníků. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2018 a budou uveřejněny na facebookovém profilu organizátora, na webu organizátora a na webu www.kvpoint.cz. Současně budou vítězové kontaktováni přímo prostřednictvím e-mailové adresy, která byla organizátorovi zaslána společně se soutěžním/i snímkem/ky.

Ocenění budou udělena následující:

1. místo - 3.000 Kč

2. místo - 2.000 Kč

3. místo - 1.000 Kč

Oceněné fotografie a některé další budou vytištěny ve velkém formátu a vystavovány na putovní výstavě, která bude probíhat od října 2018.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát kterákoli fyzická osoba, která splní veškeré podmínky soutěže a ve výše uvedeném termínu odešle svůj/é snímek/ky s požadovanou tematikou na emailovou adresu určenou organizátorem.

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, zavazuje se tato dodržovat a respektovat. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže, či kteří jednají v rozporu s pravidly soutěže či dobrými mravy (např. osoba nebude skutečným autorem zaslaných snímků, uvedení nepravdivých informací). Takovým účastníkům nevzniká nárok na výhru, a to ani v případě, že by se stali výherci soutěže.

LICENCE A DALŠÍ PODMÍNKY

Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem a vykonavatelem majetkových autorských práv ke snímku/ům, a to bez jakéhokoli omezení.

Účastník soutěže prohlašuje, že přihlášením do soutěže a zasláním snímku/ů neporušil jakákoli práva 3. osob (zejména práva duševního vlastnictví, resp. zejména práva autorská); v opačném případě těmto 3. osobám odpovídá výlučně účastník soutěže, popř. účastník soutěže je povinen zaplatit organizátorovi veškeré náklady, které by jim v souvislosti s takovým porušením ze strany účastníka soutěže vznikly (zejména odměna autora), a to v plné výši.

Přihlášením do soutěže a zasláním snímku/ů účastník soutěže uděluje organizátorovi ke snímku/ům bezúplatnou licenci ke všem způsobům užití ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, bez jakéhokoli omezení (zejména co do způsobu užití, množství, území, času či jiného rozsahu), a to včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit snímek/ky, její/ich název nebo označení autora, práva spojit snímek/ky s jiným dílem nebo ji/e zařadit do díla souborného; organizátor je tak oprávněn snímek/ky bez jakéhokoli omezení prezentovat i široké veřejnosti. Organizátor není povinen licenci využít. Účastník soutěže dává organizátorovi rovněž oprávnění poskytnout licenci v celém jejím rozsahu dále 3. osobám (postoupení práv/podlicence).

Soutěžící nese plnou odpovědnost nejen za obsah snímku/ů, ale i za případné právní a finanční následky vyplývající z neoprávněného užití v této soutěži (např. snímek uveřejněný bez souhlasu zachycené osoby nebo jejího zástupce).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě Vaší registrace do soutěže „o nejkrásnější fotografie Karlovarského kraje na téma proměny obcí a měst za posledních 100 let“, která se koná od 16. 7. 2018 do 30. 9. 2018 dochází ke zpracování Vámi zadaných osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě veřejného zájmu správce, za účelem zjištění autorských práv k poskytnutým snímkům do soutěže a nutnosti zajištění všech náležitostí pro vyhlášení výsledků soutěže. Dané údaje budeme zpracovávat max. 2 roky po termínu vyhlášení výsledků dané soutěže a pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou dané osobní údaje zlikvidovány.

Poučení:Registrovaný má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že registrovaný zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či obecným nařízením GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má registrovaný právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČ 70891168

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.cz

ZMĚNA PODMÍNEK, UKONČENÍ SOUTĚŽE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit, ukončit nebo ji bez náhrady zrušit.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem narušovat pravidla morálky, občanského soužití, které budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či které budou zobrazovat jiný obecně nepřijatelný obsah.

Ve smyslu ust. § 2874 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není možné cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu není převoditelný na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty, a to včetně práva měnit podmínky předání ceny v případě, že cena organizátorovi nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Jakékoli spory, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora.